Övningar på optik

För att webbsidan ska kunna avgöra om svaret är rätt: Skriv upphöjt till med ^.
home


spegelstrale.jpg
En ljusstråle faller in mot en plan spegel med infallsvinkeln 30 grader.
Hur stor blir reflexionsvinkeln?

reflexionsvinkeln =
grader

hjälp


spegelstrale.jpg
En ljusstråle faller in mot en plan spegel från vänster.
Vilken av vinklarna a, b, c eller d är reflexionsvinkeln?

alternativ


hjälp


Det finns tre typer av ljusknippen. Divergenta, parallella och ?
Vilket är det tredje typen av ljusknippen?

tredje alternativet är
ljusknippen

hjälp


konvergentstralknippe.jpg
Vilken typ av strålknippe uppstår efter punkten p?

strålknippet är


hjälp


Vilket av följande påstående om spegelbilden i en plan spegel är mest rätt

Välj alternativ
Spegelbilden befinner sig lika långt från spegeln som föremålet
Spegelbilden befinner sig alltid vinkelrätt bakom spegeln
Spegelbilden befinner sig på normalen lika långt bakom spegeln som föremålet är framför spegelnhjälp


En ljusstråle i luft som faller in mot en vattenyta kommer att brytas så att strålen ...

Välj alternativ
närmar sig normalen i vattnet.
närmar sig vattenytan i vattnet.
går opåverkad fram genom vattnet.hjälp


stralemotglas38grader.jpg
En ljusstråle faller in mot en glasyta med brytningsindex 1,50.
Bestäm brytningsvinkeln. Svara med hela grader

brytningsvinkel =
grader

hjälp


totalreflexion.jpg
Totalreflexion:
om en ljusstråle går från ett tätare till ett tunnare medium kan totalreflexion uppstå om brytningslagen ger en brytningsvinkel som är större än 90 grader.
Bestäm gränsvinkeln för totalreflexion vatten - luft ( brytningsvinkel=90 grader) för vatten (n = 1,33). svara med hela grader.

gränsvinkeln =
grader

hjälp


En lins som är tjockast på mitten kallas för ...

Välj alternativ
konvex lins.
konkav lins.hjälp


avbildning.jpg
I figuren är två punkter markerade. Den ena är focus och den andra är bildpunkten, men vilken är vilken?

Välj alternativ
a = focus, b = bildpunkt
a = bildpunkt, b = focushjälp


bilder/avbildning.jpg
Avståndet mellan föremålet och linsen är 30 cm. Avståndet mellan bildpunkten och linsen är 20 cm.
Hur stor är linsens brännvidd?

brännvidd =
cm

hjälp


I ögats näthinna finns tappar och stavar. Där finns också gula fläcken och blinda fläcken liksom pupil lins och iris.
Vad använder man för att se färger?

färger ses med
tappar
stavar
gula fläcken
pupil
lins
irishjälp


konkavspegel.jpg
I figuren är 4 punkter markerade a, b, c och f.
Ange vilken punkt som är focus och bildpunkt.

bildpunkt =

focus =


hjälp


Är det sant att det är svårare att bedöma avståndet till bakomvarande bil genom att titta i en buktig yttre backspegel i stället för den plana inre backspegeln?

Välj alternativ
ja
nej
vet intehjälp


En närsynt person behöver glasögon eller linser för att kunna se bra på långt håll.
Ska linserna vara konkava eller konvexa?

Det ska vara
konkava
konvexa
spelar ingen rollhjälp


Hur ska två speglar placeras för att man ska se en rättvänd bild av sig själv

Välj alternativ
Det blir alltid en spegelvänd bild i spegeln.
Man ska placera speglarna så att de står i 90° vinkel mot varandra. Då speglas spegelbilden och man ser en rättvänd bild.
Man ska stå mitt emellan de två speglarna som är parallella och har spegelytorna vända mot varandra.hjälp


tvaamedier.jpg
Bilden visar en ljusstråle som går mot gränslinjen mellan två medier.
a) Varifrån har ljuset kommit? Ange alternativ a, b eller c.
b) Vilket av medierna är det optiskt tätare? ( svara 1 eller 2)

a) alternativet är

b) tätare medium är


hjälp


Brytningsindex för en viss sorts glas är 1,6. En ljusstråle kommer från luft och träffar glaset. Infallsvinkeln är 30 grader. Beräkna brytningsvinkeln. (svara med 1 decimal. använd decimalpunkt)

brytningsvinkeln =
grader

hjälp


linsforsok.jpg
Bilden visar ett experiment på en laboration. En lampa (x) placeras på en optisk bänk där en positiv lins och en skärm finns. Vid det visade läget på linsen bildas en skarp bild på skärmen.
Vilken brännvidd har linsen? (svara med 1 decimal, använd decimalpunkt)

brännvidden är
dm

hjälp


bilder/totalreflektion-halvcirkel.jpg
Bilden visar en stråle som kommer in i en halvcirkel av glas med brytningsindex = 1,50.
Hur stor kan infallsvinkeln i vara som minst för att ge totalreflexion i den plana ytan? (svara med 2 värdesiffror)

infallsvinkeln =
grader

hjälp


bilder/vattendroppe.jpg
Bilden visar hur ljus av olika färg går genom en vattendroppe.
Vilka av påståendena är korrekta?

Välj alternativ
Det är vid gränsytan som ljuset bryts olika mycket.
Dispersion innebär att ljus bryts olika mycket beroende på färg.
Ljuset kan totalreflekteras i en vattendroppe.
Blått ljus bryts mindre än rött ljus.
Regnbågen uppstår då ljus reflekteras i vattendroppar.hjälp


bilder/avböjning_i_prisma.jpg
Bestäm avböjningsvinkeln för en ljusstråle som infaller mot ett 60 graders prisma med brytningsindex n=1,50 enligt figuren. (svara med 2 värdesiffror)

avböjningen är
grader

hjälp

Skriv ditt namn för utskriften:


© olleh.se