Uppgifter på Vågor

För att webbsidan ska kunna avgöra om svaret är rätt:
Skriv upphöjt till med ^.
home


Det finns vågor av två slag. Transversella och longitudinella.
I vilken av typerna rör sig partiklarna längs med vågens utbredningsriktning?

typen är
longitudinella
transversellahjälp


Periodiska vågor har en våglängd λ och en hastighet v och en frekvens f.
Hur lyder sambandet mellan dessa ?

Välj alternativ
v = f · λ
v = f / λ
v = λ / f
v = 1 / (f · λ)hjälp


sinusvag.jpg
Bilden visar en transversell våg
Bestäm våglängden (enhet cm)

våglängd =
cm

hjälp


sinuspuls.jpg
En puls närmar sig ett tätare medium och kommer att reflekteras mot detta.
Hur ser pulsen ut efter reflektionen?

alternativ :
likadan
likadan men spegelvänd
likadan men upp och ned
likadan men spegelvänd och upp och nedhjälp


motandepulser.jpg
Två pulser närmar sig från var sitt håll. (se övre bilden)
Vilken bild visar bäst hur det ser ut när pulserna passerar varandra?

Välj bild:
mellersta bilden
undre bildenhjälp


staendevag.jpg
Bilden visar två stående transversella vågor på en sträng. Vilken av de stående vågorna är i grundsvängning?

Välj våg:
övre vågen
nedre vågenhjälp


staendeljudvag.jpg
En stående ljudvåg har uppstått i ett rör som är öppet i båda ändar. Röret är 20 cm långt. bilden åskådliggör luftpartiklarnas rörelser i röret, dvs. det är en rörelsenod i mitten och en rörelsebuk i varje ända.
Sätt ljudhastigheten i luft till 340 m/s.
Vilken frekvens har ljudvågen?

frekvensen =
Hz

hjälp


kvartsvag.jgp
Om ena ändan på röret täpps till kommer det att bildas en rörelsenod i den slutna ändan. Röret är 20 cm långt.
Hur stor är våglängden på grundtonen?

våglängden =
cm

hjälp


bilder/standingvawe.GIF
På en laboration ska man bestämma ljudets hastighet genom att mäta avstånden mellan nodpunkterna på en stående våg som bildas i ett slutet glasrör. Graderingen på skalan är i cm och röret är 19 cm långt. Ljudets frekvens är 5.4 kHz.
Hur stor är ljudhastigheten?

Ljudhastigheten =
m/s

hjälp


interferens.jpg
Två punktformiga våggeneratorer på avståndet 2 cm skapar cirkulära vågor med våglängden λ = 1 cm.
(I figuren symboliseras vågberg med cirklar. Vågdalar ligger då mitt emellan vågbergen)
Vilken kurva är nodlinje i figuren?

nodlinje =
linje a
linje b
Ingen av dem.hjälp


punktkallor.jpg
Två punktformiga ljudkällor befinner sig på 10.0 cm avstånd från varandra (a) och skickar ut samma ton.
En mikrofon flyttas längs en linje vinkelrätt mot den linje som ligger mitt emellan de båda ljudkällorna (se figur).
När mikrofonen befinner sig på mittlinjen registrerar den en maximal signal och då den flyttats 15.0 cm (c) från mittpunkten registrerar den en minimal signal för första gången. Avståndet mellan ljudkällorna och mikrofonens förflyttningslinje är 1.00 m (b).
Ljudhastigheten i luft = 340.0 m/s.
Vilken frekvens har tonen?

frekvensen är
kHz

hjälp


bilder/speaker-two.GIF
Två punktformiga parallellkopplade högtalare befinner sig 10.0 cm ifrån varandra (d i figuren) och skickar ut ljudvågor med samma frekvens. På mittlinjen mellan högtalarna, 1.0 m från högtalarna hör men ett ljudmaximum. Om man flyttar sig i sidled vinkelrätt mot mittlinjen avtar ljudstyrkan för att sedan öka igen till ett nytt maximum vid x som ligger 30.0 cm från mittlinjen. Ljudhastigheten = 340 m/s.
Vilken frekvens har ljudet?

Ljudets frekvens =
kHz

hjälp


Ett X2000 tåg kör med hastigheten 180 km/h och tutar med en ton som har frekvensen 440 Hz. Hur låter tonen för en person som ser det ankommande tåget?

tonen får
högre tonhöjd
ingen skillnad
lägre tonhöjdhjälp


planavagor.jpg
Raka vågfronter på en vattenyta passerar gränsen mellan ett område med våghastigheten 24 cm/s till ett område med lägre våghastighet.
Våglängden i det övre området är 5.0 cm och våglängden i det nedre området är 2.0 cm.
a) Beräkna vågornas frekvens.
b) Beräkna brytningsvinkeln om infallsvinkeln är 20 grader.

frekvensen =
Hz
brytningsvinkeln =
grader (svara med 2 värdesiffror)

hjälp


Sara blåser tonen a med frekvensen 440 Hz på sin flöjt. Vilken våglängd motsvarar denna frekvens? (ljudhastigheten=340 m/s)

våglängden =
cm

hjälp


En flaska har lite vatten i botten. Avståndet från flaskans öppning till vattenytan är 15 cm. Ljudhastigheten är 340 m/s. Om man blåser snett ner i flasköppningen uppstår en ton i flaskan.
Vilken frekvens har tonen?

Frekvensen =
Hz

hjälp


haxpipa.jpg
Det finns en fyrverkeripjäs som kallas för häxpipa. Den består av ett cylinderformat rör som är delvis fyllt med krut. Då krutet förbränns i pipan förflyttas gränsytan mellan krutet och luften nedåt i pipan och man hör ett högfrekvent ljud.
Vad händer med ljudets frekvens under förbränningen?

Välj :
ljudets frekvens ökar.
ljudets frekvens är oförändrad.
ljudets frekvens minskar.hjälp


När en fladdermus fångar insekter sänder den ut högfrekvent ljud som reflekteras av insekterna och sedan fångas upp av fladdermusen. På detta sätt får fladdermusen en "ljudbild" av sin omgivning. En tumregel är att den maximala upplösningen (detaljskärpan) är ungefär av samma storlek som den använda våglängden.
Vilken frekvens bör ljudet ha om fladdermusen ska kunna uppfatta insekter som är ca 5.0 mm stora? (ljudhastigheten = 340 m/s)

frekvensen är
kHz

hjälp


orgel.jpg
Stora orglar har orgelpipor som avger toner med frekvenser nära den nedre hörbarhetsgränsen, ca 20 Hz.
a) Bör man då välja en pipa öppen i båda ändar eller en pipa sluten i ena änden och öppen i den andra om man vill göra orgelpipan så kort som möjligt?
b) Uppskatta längden av en sådan pipa.

öppen eller sluten?
öppen pipa
halvsluten pipa


pipans längd =
m

hjälp

Skriv ditt namn för utskriften:


© olleh.se