olleh.se - Webbsidans innehåll

Matematik 1
 • Enheter, enhetsbyte
  enhetsomvandlingar, gällande siffror, signifikanta siffror
 • Värdesiffror och avrundning
  värdesiffror, avrundning, grundpotensform
 • Hantera formler
  lös ut variabler ur formler
 • Aritmetik, Prioriteringsregler
  tallinjen, ordna tal efter storlek, blandade räknesätt, parentesregler
 • Bråkräkning
  addition, subtraktion, division, multiplikation, dubbelbråk, MGN
 • öva bråkräkning
  förkortning, förlängning, bråk med potenser
 • Algebra
  förenklingar, parenteser, bryt ut, faktorer, förkorta, lös ekvation
 • Ekvationer
  lös ekvation, parenteser, x i båda leden, bråk
 • Potenser
  förenkla, skriv som en potens, potenser med rationella exponenter
 • Olikheter
  lös olikhet, teckna olikhet
 • Talbaser
  skriv med olika bas, omvandla till olika baser, addition, multiplikation i basen 2
 • Geometri
  area, omkrets, triangel, rektangel, cirkel, parallelltrapets
 • Geometri+
  cirklar, sammansatta figurer, klot
 • Geometri++
  andel av figur, cylindrar, formelkvoter
 • Vektorer
  vektorer som pilar, talpar, addition, subtraktion, vektorlängd, komposanter
 • Vinklar i trianglar
  rätvinkliga trianglar, sinus, cosinus, tangens, Pythagoras sats, hypotenusan, kateter, triangel, area, höjd
 • Procent mm
  procent i olika former, procentuella förändringar, promille, PPM, procentenheter
 • Lån och räntor
  årsränta, amortering, räntesats, avbetalning, lånekostnad
 • Förändringar
  prisändring, förändringsfaktor, värdeförändring, KPI
 • Funktioner
  definitionsmängd, värdemängd, funktionens värde, f(x), lös ekvation med f(x), bestäm samband, avläs grafer
 • Sannolikhet
  myntkast, tärningskast, dra ur urna, sannolikheter
 • Oberoende händelser
  P(A), sammansatta utfall, snitt, oberoende händelser, beroende händelser
 • Statistik
  medelvärde, typvärde, median, frekvenstabell, variationsbredd, bortfall, lådagram
 • Problemlösning
  lite klurigare problem
 • Test på Prioritering
  prioritering med blandade räknesätt
 • Test på Aritmetik
  blandande räknesätt, parenteser
 • Test på Bråkräkning
  olika nämnare, dubbelbråk, förkortning
 • Test på Ekvationer
  med och utan parenteser
 • Test på Sannolikhet
  tärningskast, kulor och urnor, träddiagram
 • Test på hela kursen
 • Diagnoser
  prioritering, bråk, potenser, grundpotensform, förenkla, ekvationer, rötter, olikheter, primtal, MGN, SGD, talbaser, förändring, lån, ränta, amortering
 • Provbank
  aritmetik, procent, algebra, geometri, funktioner, NP
 • Animeringar
 • Filmer
Matematik 2
 • Algebra
  förenkla, utveckla, faktorisera polynom
 • mer Algebra
  förenkla, faktorisera, utveckla polynom och rationella uttryck
 • Kvadreringsregler
  förenkla utveckla parentesuttryck, kvadreringsregeln, konjugatregeln
 • Funktioner
  f(x), gradtal, koefficient, nollställen, avläs grafer
 • Räta linjer
  Bestäm k och m, skärning med axlarna, allmän form, k-form, punkt på linjen, linjens ekvation
 • Räta linjer 2
  linjens ekvation från graf eller 2 punkter
 • Räta linjer +
  Bestäm punkt på linjen, linjens ekvation från punkter, vinkelräta linjer
 • Olikheter
  lös olikheter, skärningspunkter, större eller mindre
 • Ekvationssystem
  ekvationssystem med 2 obekanta
 • Additionsmetoden, substitutionsmetoden
  lös ekvationssystem med olika metoder
 • Ekvationssystem flera obekanta
  ekvationssystem med 3 obekanta
 • Andragradskurvor
  symmetrilinje, maximum, minimum, nollställen, minimipunkt, rot
 • Andragradsekvationer
  lös ekvation utan x-term, utan konstant-term, lös med faktorisering
 • Rotekvationer
  rotekvationer, fjärdegradsekvationer
 • Logaritmer
  närmevärden, lös ekvationer, lg(x), ln(x), exponentialekvationer, potensekvationer
 • Mer om ekvationer
  potensekvationer, exponentialekvationer, tillväxtproblem
 • Geometri
  triangelvinklar, vinklar mellan linjer, likformighet, yttervinklar, randvinklar, medelpunktsvinkel
 • Pythagoras
  Pythagoras sats i trianglar, area och omkrets, avståndsformeln
 • Statistik
  medelvärde, typvärde, median, frekvenstabell, variationsbredd, bortfall, lådagram
 • Normalfördelning
  normalfördelningskurvan, σ sigma, μ my, sannolikheter, standardavvikelse
 • Test på kvadreringsregler
  kvadreringsregler, konjugatregeln, faktorisering
 • Test på Räta linjer
  Bestäm k och m, skärning med axlarna, läsa av grafer, räta linjens ekvation
 • Test på Ekvationer
  förstagradsekvationer, andragradsekvationer, reella lösningar, pq-formeln
 • Diagnoser
  räta linjer, funktioner, andragradskurvor, tillväxtproblem, rotekvation, andragradsekvation, vertex, potensekvation, log-ekvation
 • Provbank
  algebra och geometri
 • Animeringar
 • Filmer
Matematik 3
 • Algebra
  parenteser, faktorisera, förenkla
 • Absolutbelopp
  bestäm värdet, lös ekvationer, lös olikheter
 • Kvadreringsregler
  förenkla utveckla parentesuttryck, kvadreringsregeln, konjugatregeln
 • Enhetscirkeln
  bestäm grafiskt värdet av cosinus och sinus. lös ekvationer
 • Triangelsatserna
  areasatsen, sinussatsen, cosinussatsen
 • Förändringskvoter
  bestäm värdet av uttryck med f(x) och f(x+h), ändringskvoter grafiskt och i diagram
 • Öva derivering
  polynom, exponentialuttryck, rotuttryck, f '(x)
 • Derivator
  bestäm derivatan, derivera, förenkla och derivera
 • Tangent till kurvor
  derivata i punkt, derivata från graf, tangentens ekvation
 • Max- och min- problem
  bestäm extrempunkter, teckentabell, max-problem och min-problem, terrasspunkt
 • Största/minsta värde i intervall
  från graf, från uttryck, i intervall
 • Funktioner
  derivatan av funktion, nollställen, tangenter, extrempunkter
 • Ekvationer
  polynomekvationer, tillväxtproblem
 • Primitiva funktioner
  flervalsfrågor primitiva funktioner
 • Integraler
  enkla integraler, integralens värde med F(x), area under kurva
 • Numeriska metoder
  grafisk lösning, intervallhalveringsmetoden, Newtons metod, rektangelmetoden, trapetsmetoden
 • Talföljder och Serier (3b)
  geometrisk talföljd, bestäm kvoten, bestäm summan, insättningar på konto
 • Linjär optimering
  lös ekvationssystem, lös olikhetssystem, grafisk bestämning, optimeringsproblem
 • Blandade övningar
  algebra, ekvationer, tangenter, funktioner, derivata, max- min- problem, intervall, tillväxtproblem, geometrisk summa,
 • mer Blandat
  derivera, nollställen, logaritmer, extrempunkter, ekvationer, talföljder, förändringskvot, maxproblem
 • Test på kvadreringsregler
  kvadreringsregler, konjugatregeln, faktorisering
 • Diagnoser
  förenkla, kvadratrötter, faktorisera, ekvationer, rationella uttryck, andragradskurvan, gränsvärde, derivata,teckentabell, extrempunkter, andraderivatan, maxvärde, primitiv funktion, integralberäkning, area under kurva,sinus, cirkelns ekvation, triangel area, sinussatsen, cosinussatsen
 • Provbank
 • Animeringar
 • Filmer
Matematik 4
 • Komplexa tal
  addition, subtraktion, multiplikation, realdel, imaginärdel, kvoter
 • Polär form
  polär form, a+bi-form, polär multiplikation, grafiskt, kvot på polär form
 • Ekvationer
  ekvationer med komplexa tal, ekvationer med polär form
 • Polynomdivision
  faktorisering, polynomdivision, bestäm resten vid division, restsatsen
 • Trigonometriska kurvor
  avläs period amplitud, identifiera grafer, a sin(x) + b cos(x)
 • Trigonometriska ekvationer
  lös ekvation, från lösning till ekvation
 • Kedjeregeln
  derivata av sammansatta funktioner
 • Derivator av kvot och produkt
  derivata av produkt, kvot och med sammansatta uttryck
 • Primitiva funktioner
  flervalsfrågor primitiva funktioner
 • Integraler
  enkla integraler, integralens värde med F(x), area under kurva
 • mer Integraler
  area mellan kurvor, funktion f(x) är dervata av F(x)
 • Rotationsvolymer
  rotation kring x-axeln och y-axeln
 • Diffekvationer
  lös diffekvationen
 • Mer diffekvationer
  karakteristiska ekvationen, lös diff-ekvationen, partikulärlösningar, hela lösningen
 • Diagnoser
  trig-uttryck, dubbla vinkeln, bevis, trig-ekvation, trig-graf, sin(x) + cos(x), kejderegeln, derivata produkt, kvot, derivata trig, differentialräkning, diff-ekvation, primitiv funktion, area under kurva, under- över-summa, area mellan kurvor, integral, rotationsvolym, komplexa tal, konjugat, talplanet, polär form, multiplikation och division, Moivres formel, potensekvation, Eulers formel, polynomekvation, polynomdivision
 • Provbank
  komplexa tal, integraler, trigonometri, derivator
 • Animeringar
 • Filmer
Matematik 5
 • Diffekvationer
  primitiva funktioner, första ordningens diffekvationer
 • fler Diffekvationer
  andra ordningens diffekvationer, karakteristiska ekvationen, partikulärlösning, hela lösningen
 • Ställ upp Diffekvation
  förändringsproblem, avsvalning, svängande kroppar
 • Partiell Integration
  primitiv funktion till produkt
 • Rotationsvolymer
  rotation kring x-axeln och y-axeln
 • Kongruens
  räkna med modulo, delbarhet, kongruens, ekvation med modulo
 • Mängdlära
  Venndiagram, snitt, union, komplement, sannolikheter, mängder
 • Kombinatorik
  urval utan återläggning, permutationer, kombinationer, urval ur mängd, delmängder, binomialkoefficienter, sannolikheter
 • Grafteori
  kanter, vägar, Eulerkrets, Eulerväg, Hamiltoncykel, närmaste-granne-metoden, uppspännande träd
 • Talföljder
  nästa tal, bestäm sökt tal i talföljden, aritmetisk talföljd, geometrisk talföljd, Fibonaccis talföljd, rekursiva talföljder
 • Talföljder, Summor
  första talet och kvot, summan, bankkontobehållning, nuvärde
 • SLOT-maskin
  spela på en enarmad bandit
 • Provbank
Fysik 1
 • Enheter, enhetsbyte
  enhetsomvandlingar, gällande siffror, signifikanta siffror
 • Värdesiffror och avrundning
  värdesiffror, avrundning, grundpotensform
 • Krafter
  enhet, tyngd, normalkraft, friktionskraft, resultant, friktionstal, fjäderkonstant
 • Densitet, Tryck
  beräkningar med densitet, vätsketryck, lyftkraft, tryck mot yta, Archimedes princip, hydraulprincipen, hävstång
 • Rörelse längs en bana
  hasighet, vägsträcka, tid, s-t diagram, medelhastighet, v-t diagram, acceleration, a-t diagram
 • Arbete - Energi
  lyftarbete, kraft och arbete, mekanikens gyllene regel, potentiell energi, kinetisk energi, effekt, verkningsgrad, energiprincipen, bromssträcka, fjäderkraft, kraft och arbete, fritt fall, kastbana
 • Värmeenergi
  effekt och tid, bromsvärme, ledning, strömning, strålning, värmekapacitivitet, blandningstemperatur, smältvärme
 • Kraftekvation
  Newtons andra lag, kraft, massa, acceleration
 • Klimat
  årstider, lufttryck, Corioliskraften, solenergi, gaslagarna
 • Gaser
  beräkningar med gaslagarna, absoluta nollpunkten
 • Coulombs lag
  kraftverkan, repulsion, attraktion
 • Elektriska fält
  elektrisk fältstyrka, elektriska fält i 2 dimensioner, rörelseenergi, fält mellan plattor, elektrisk kraft, spänning mellan plattor, elektronrörelser
 • Elektriska kretsar
  Ohms lag, effekt, ström, spänning, resistans, Kirchhoffs lag, seriekoppling, parallellkoppling, ersättningsresistans, resistivitet
 • Resistanser
  seriekoppling, parallellkoppling, ersättningsresistans, Ohms lag, strömstyrka, elektrisk effekt, spänning
 • Rörelsemängd
  kollision mellan vagnar, impuls, kraft, hastighet, rörelseenergi och rörelsemängd
 • Relativitetsteori
  relativistisk massa, tidsdilatation, rörelseenergi, energi-massa relationen
 • Kärnfysik
  neutroner, protoner, elektroner, massdefekt, isotoper, strålning, halveringstjocklek, halveringstid, aktivitet, reaktionsformler, nuklider, elektroninfångning
 • Kärnenergi
  fission, fusion, kärnklyvning, kärnkraftverk, reaktor, kärnenergi, termiska neutroner, verkningsgrad
 • Strålning
  alfa- beta- gamma- strålning, aktivitet, absorberad dos, ekvivalent dos, joniserande strålning
 • Test på Krafter
 • Test på Densitet
 • Test på Rörelse
 • Test på Arbete-Energi
 • Test på Värme
 • Test på Rörelsemängd
 • Test på Gaser
 • Test på Fysik nr 1
 • Test på Fysik nr 2
 • Test på Mekanik
 • Provbank
 • Animeringar
 • Filmer
Fysik 2
 • Rörelser
  hastighet, relativ hastighet, sträcka, tid, kast, kastlängd, rörelse i elektriskt fält
 • Centralrörelser
  centripetalkraft, centripetalacceleration, banhastighet, periferihastighet, omloppstid, satelitbanor, spännkraft, banradie
 • Kraftmoment
  momentarm, kraft, jämvikt, domkraft
 • Harmonisk svängning
  amplitud, ω vinkelhastighet, frekvens, periodtid, elongation, svängningstid, maxhastighet, kraft, rörelseenergi
 • Vågor
  longitudinella, transversella, period, våglängd, frekvens, utbredningshastighet, pulser, reflektion, transmission, stående vågor, rörelsenod, ljudhastigheten, frekvens, ljudmaximum, tonhöjd, brytning, sluten och öppen pipa, ultraljud
 • Ljus
  ljushastighet, infallsvinkel, brytningsvinkel, gitter, gitterkonstant, avböjningsvinkel, interferens i tunna skikt, våglängd
 • Optik
  infallsvinkel, reflexionsvinkel, divergent, konvergent, gränsvinkel, konvex, konkav, focus, brännvidd, tätare och tunnar medier, lins, avböjning
 • Magnetism
  magnetiskt flöde, flödestäthet, jordmagnetiska fältet, magnetkraft på ledare, elektron i magnetfält, magnetfält kring ledare, magnetspole, solenoid
 • Induktion
  inducerad spänning, inducerad ström, hastighet, stavmagnet i spole, magnetiska flödets riktning, induktans, växelspänning, frekvens, effektivvärde, fasförskjutning
 • Vågor och partiklar
  foton, fotonenergi, våglängd, elektronvolt, rörelseenergi, utträdesarbete, gränsfrekvens
 • Atomfysik
  foton, våglängd, frekvens, jonisera atom, excitationsenergi, energi-nivådiagram, övergångar
 • Flervalsfrågor
 • Test på Rörelser
 • Test på centralrörelser
 • Test på Kraftmoment
 • Test på Svängningar
 • Test på Vågor
 • Test på Ljus
 • Test på Magnetism
 • Test på Induktion
 • Test på Vågor/partiklar
 • Test på Atomfysik
 • Provbank
 • Animeringar
 • Filmer
Fysik 3
 • Rörelser
  hastighet, relativ hastighet, sträcka, tid, kast, kastlängd, rörelse i elektriskt fält
 • Rörelsemängd
  kollision mellan vagnar, impuls, kraft, hastighet, rörelseenergi och rörelsemängd
 • Rotationsrörelser
  rotationsenergi, vinkelhastighet, tröghetsmoment, Rörelsemängdsmoment eller Impulsmoment, Lagen om rörelsemängdsmomentets bevarande
 • Rotationsövningar
  rotationsenergi, tröghetsmoment, vinkelhastighet
 • Vågor
  stående våg, övertoner, vågfunktionen, utbredningshastighet, frekvens, våglängd, elongation
 • Animeringar
Matematik med GeoGebra
 • Algebra
 • Funktioner
 • Räta linjer
 • Statistik
 • Likformiga figurer
 • Trigonometri
 • Tabeller, punkter, regression
 • Derivator
 • Integraler
 • Talföljder
 • Sannolikheter
 • Komplexa tal
 • Animera
 • Filmer
Teoriavsnitt
Fysik
 • Atomfysik
 • Centralrörelse
 • Elektriska fält
 • Elektriska kretsar
 • Energi
 • Gaser
 • Induktion
 • Krafter
 • Kärnfysik
 • Ljus
 • Ljus-partiklar
 • Magnetism
 • Relativitetsteori
 • Rörelsemängd
 • Värme
Matematik
 • Absolutbelopp
 • Algebra
 • Andragradsekvationer
 • Bråk
 • Diffekvationer
 • Ekvationslösning
 • Ekvationssystem
 • Enhetsbyte
 • Formler
 • Funktioner
 • Komplexa tal
 • Räta linjer
 • Talföljder
 • Tangenter
 • Trigonometri
 • Vektorer
 • Värdesiffror
Formelsamling
 • Fysik
 • Matematik
Fysikhistoria
 • Historia antiken - 1800
 • Historia 1800 - nutid
 • Nobelpristagare
Övrigt
home
uppdaterad: 2020-09-25