Övningar på Fysik

För att webbsidan ska kunna avgöra om svaret är rätt: Skriv upphöjt till med ^.
home


bilder/ladaaccelererar.jpg
En vagn accelereras av en vikt som hänger i ett snöre enligt bilden. Den lilla vikten har massan m och den stora vikten har massan M. Friktionen försummas.
Vilken formel gäller för accelerationen?

Välj alternativ
a = mg/M
a = (m + M)/g
a = mg/(M + m)
a = (M + m)/mg
a = ((M + m)/ghjälp


En jämntjock gungbräda balanserar på mitten. Ett föremål med massan m placeras på gungbrädan sträckan x från mitten.
Var ska ett andra föremål med massan M placeras (y räknas från mitten) på gungbrädan för att jämvikt ska råda?

Välj alternativ
y = xm/M
y = xM/m
y=x(m + M)/m
y = xM/(M + m)
y = xm/(m+m)hjälp


En planka flyter på vatten.
Hur är plankan orienterad i vattnet?

Välj alternativ
med kortsidan uppåt
med största sidan uppåt
med den smala kanten uppåt
Beror på hur plankan lades i vattnethjälp


bilder/stotdiagram.GIF
En vagn A med farten v stöter emot en likadan vagn B som står stilla och vagnarna fastnar i varandra.
Vilket diagram visar bäst hur hastigheten hos vagn A varierar med tiden.

Välj diagram
A
B
C
Dhjälp


bilder/treresistorer.GIF
Tre resistorer är kopplade enligt figuren.
Bestäm strömmen genom resistor A.

Välj alternativ
I =2U/3R
I = 3U/2R
I = U/3R
I = 3U/Rhjälp


En kula hänger i ett 60 cm långt snöre och utför pendelsvängningar med svängningstiden T.
Om snöret förlängs med 20 cm kommer svängningstiden att bli...

Välj alternativ
0.85·T
1.05·T
1.15·T
1.33·Thjälp


Tonen på ett signalhorn är 440Hz.
Om bilen med signalhornet färdas med hastigheten 90km/h mot en stillastående observatör kommer signalhornets ton att uppfattas av observatören som en ton med frekvensen

Välj alternativ
408Hz
472Hz
475Hz
510Hzhjälp


bilder/svangninghospendel.GIF
En kula hänger i ena ändan av en fjäder vars andra ända sitter fast i taket. Kulan lyfts upp så att fjädern inte töjs ut av kulan och släpps vid tiden t = 0 så att kulan kan svänga fritt.
Vilken storhet som funktion av tiden beskrivs bäst av diagrammet?

Välj alternativ
Läget hos kulan
Hastighet hos kulan
Acceleration hos kulan
Kraften från fjädernhjälp


Två bollar skjuts iväg samtidigt med samma hastighet från samma plats på marken. Den ena bollen A har en hastighet som bildar vinkeln 40° mot marken och den andra bollen B har en hastighet som bildar vinkeln 50° mot marken.
Vad gäller? ( bortse från luftmotstånd)

Välj alternativ
Boll A når marken först och nedslagsplatsen ligger längre bort än för B
Boll A når marken först och nedslagsplatsen är samma som för B
Boll A når marken först och nedslagsplatsen ligger närmare än för B
Boll A når marken sist och nedslagsplatsen ligger längre bort än för B
Boll A når marken sist och nedslagsplatsen är samma som för B
Boll A når marken sist och nedslagsplatsen ligger närmare än för Bhjälp


En projektil skjuts mot en lerklump som hänger i ett snöre och projektilen fastnar i lerklumpen.
Vilket av påståendena är sant?

Välj alternativ
Rörelseenergin är oförändrad och rörelsemängden förändrad
Rörelseenergin är oförändrad och rörelsemängden oförändrad
Rörelseenergin är förändrad och rörelsemängden förändrad
Rörelseenergin är förändrad och rörelsemängden oförändradhjälp


En elektriskt laddad partikel med laddning q rör sig mellan två parallella plattor som har avståndet d mellan sig. Spänningen U är inkopplad över plattorna. Den laddade partikeln påverkas av en kraft F som beror på laddningens storlek, spänningen och avståndet mellan plattorna.
Bestäm med hjälp av detta, enheten för spänning uttryckt i SI-enheter?

Enheten blir
kgm² / As
kgA / sm
kgm / A²s
kgm² / As³
kgA / m²hjälp


En luftmängd med temperaturen 27°C är instängd i en glaskolv och trycket mot glaskolvens väggar är 100MPa.
Hur stor ska temperaturen hos luftmängden i glaskolven vara för att trycket ska bli dubbelt så stort?

Välj alternativ
54°C
151°C
327°C
729°Chjälp


Blåser man lätt i en tvärflöjt bildas grundtonen som har frekvens 440Hz. Tvärflöjten är sluten i ena ändan och öppen i andra ändan. Blåser man hårdare i flöjten alstras första övertonen.
Vilken frekvens har den?

Välj alternativ
660Hz
880Hz
1320Hz
1760Hzhjälp


En glödlampa (5W 12V) ska kopplas till en spänningskälla på 24V. För att inte glödlampan ska gå sönder ska ett motstånd kopplas i serie med glödlampan. Vilken resistans ska motståndet ha?

Välj alternativ
0.42 ohm
2.4 ohm
15 ohm
30 ohm
60 ohmhjälp


Ett bil startar från stillastående och accelereras med konstant acceleration tills den har hastigheten 10 m/s. Tillryggalagd sträcka är då 100 m.
Hur lång tid tog accelerationen?

Välj alternativ
5 sekunder
10 sekunder
20 sekunder
40 sekunderhjälp

Skriv ditt namn för utskriften:


© olleh.se