Övningar i Atomfysik

För att webbsidan ska kunna avgöra om svaret är rätt:
Skriv upphöjt till med ^.
home

Börja gärna med att studera teoriavsnittet om Atomfysik


En foton har våglängden λ = 589 nm.
Hur stor är fotonens frekvens?

frekvensen =
THz (svara med 2 värdesiffror)

hjälp


En foton har energin 2.0 eV.
Hur stor är fotonens frekvens?

frekvensen =
THz (svara med 2 värdesiffror)

hjälp


En foton har våglängden λ = 589 nm.
Bestäm fotonens energi i
a) (J) joule
b) eV (elektronvolt)

(prefixet z = 10-21 'zepto')

Energin i J =
zJ (svara med 2 värdesiffror)
Energin i eV =
eV (svara med 2 värdesiffror)

hjälp


En väteatom befinner sig i sitt grundtillstånd, som har energin -13.6 eV.
Hur mycket energi åtgår för att jonisera atomen?

svar =
eV

hjälp


En atom befinner sig i ett exciterat tillstånd. Elektronen befinner sig på en energinivå med energin -10.2 eV. Elektronen ramlar ner på grundtillståndet vars energinivå är -13.6 eV.
Hur stor energi får den utsända fotonen?

Fotonens energi =
eV

hjälp


Energinivåerna i en väteatom ges av sambandet En = -13.6/n²eV.
En elektron exciteras från grundtillståndet till nivån n = 3.
Hur stor är excitationsenergin?
(svara med 3 värdesiffror)

Energin =
eV

hjälp


En väteatom är exciterad så att elektronen finns i skal n = 3. Då atomen återgår till grundtillståndet observerar man två av de tre möjliga frekvenserna för atomens deexcitation. Dessa är 457 THz och 2466 THz.
Vilken frekvens har den tredje deexcitationen?

frekvensen =
THz (svara med 2 värdesiffror)

hjälp


Energinivåerna hos en väteatom kan beräknas genom
En = - Ej / n² där Ej = 13.6 eV och n = 1,2,... j.

Bestäm den minsta energi man måste tillföra en väteatom i grundtillståndet för att synligt ljus ska kunna sändas ut från den exciterade atomen.
(NP vt05) (synligt ljus har 400nm < λ < 700nm)

svar =
eV

hjälp


Figuren nedan visar en del av ett energi-nivådiagram för en atom. Energierna för de lägsta nivåerna är givna.

Energinivådiagram
nivå Energi (eV)
3 -2.1
2 -3.9
1 -7.2

Atomen befinner sig i sitt grundtillstånd. Beräkna våglängden för den strålning som absorberas vid excitation till nivå 2. (NP vt02)

Våglängden =
nm (svara med 2 värdesiffror)

hjälp


bilder/vatespektrum.GIF
I energinivådiagrammet för en väteatom ovan är två övergångar markerade. Vid dessa sänds det ut ljus med våglängderna 486 nm respektive 656 nm. Beräkna energin för nivå B. (NP ht00)
(svara med 2 värdesiffror)

Nivå B =
eV

hjälp


Tabellen nedan ger våglängderna för Hα och Hβ i vätets Balmerserie och för Lα och Lβ i Lymanserien. Använd tabellens data för att beräkna våglängden för Lymanseriens tredje linje Lγ. (NP vt00)

Linje våglängd
(nm)
energinivådiagram
bilder/hydrogendiagram.GIF
121.6
102.6
656.3
486.1

Lγ =
nm (svara med 3 värdesiffror)

hjälp


bilder/overgangar.GIF
Övergångarna motsvarar våglängderna 103 nm, 122 nm och 656 nm.
Kombinera övergångarna med rätt våglängd. (NP vt98)

Välj alternativ:
A = 103nm, B = 122nm, C = 656nm
A = 103nm, C = 122nm, B = 656nm
B = 103nm, A = 122nm, C = 656nm
B = 103nm, C = 122nm, A = 656nm
C = 103nm, A = 122nm, B = 656nm
C = 103nm, B = 122nm, A = 656nmhjälp


bilder/overgangar.GIF
Bilden visar ett energinivådiagram för en atom. Två av övergångarna motsvarar fotoner med frekvenserna A = 230 THz och C = 240 THz.
Bestäm övergång B:s frekvens.

Frekvensen =
THz

hjälp

Skriv ditt namn för utskriften:


© olleh.se