Övningar på induktion

För att webbsidan ska kunna avgöra om svaret är rätt:
Skriv upphöjt till med ^.
home

Börja gärna med att studera teoriavsnittet om induktion


En 5.0 cm lång ledning dras med hastigheten 5 m/s genom att magnetfält vars styrka är 1.50 mT. Ledningen och dess hastighet är båda vinkelräta mot magnetfältet.
Hur stor spänning induceras mellan ledningens ändar?

svar =
μV (svara med 2 värdesiffror)

hjälp


bilder/flygplan.GIF
Ett flygplan flyger omkring på norra halvklotet med konstant fart. Flygplanet flyger åt olika håll.
Vilken flygriktning ger den största inducerade spänningen över flygplanets vingar?

Rätt alternativ är
västerut
söderut
spelar ingen rollhjälp


En kvadrat med sidan 4.0 cm befinner sig i ett homogent magnetfält med flödestätheten 25 mT. Kvadraten är vinkelrät mot magnetfältet. Kvadraten flyttas i magnetfältet sträckan 4.0 cm på 1.0 sekunder. Förflyttningen sker på ett sådant sätt att två av kvadratens sidor är vinkelräta mot förflyttningens riktning.
Hur stor blir den inducerade spänningen i kvadraten?

Den inducerade spänningen =
μV

hjälp


Med vilken hastighet måste en 5.0 cm lång ledare röra sig i ett magnetfält där B = 25 mT för att spänningen över ledarens ändar ska vara 1.0 V?

svar =
m/s

hjälp


bilder/spole-magnet.GIF
En stavmagnet stoppas uppifrån in i en spole enligt figuren.
Vilken riktning får det inducerade magnetfältet i spolen?

Välj alternativ
uppåt
nedåt
inget magnetfält skapashjälp


bilder/spole-magnet.GIF
En stavmagnet stoppas uppifrån in i en spole enligt figuren.
Vilken riktning får den inducerade strömmen i amperemetern?

Välj riktning
uppåt
neråthjälp


bilder/spole-magnet2.GIF
En stavmagnet som finns i en spole dras nedåt ut ur spolen.
Vilken riktning får magnetfältet som spolen skapar vid urdragningen?

Välj alternativ
uppåt
nedåt
inget magnetfält skapashjälp


bilder/spole-magnet2.GIF
En stavmagnet dras ut uppåt ur en spole enligt figuren.
Vilken riktning får strömmen i amperemetern?

Välj riktning
uppåt
neråthjälp


bilder/magnet-spolar.gif
Strömbrytaren i högra kretsen sluts. Vilken riktning får det magnetiska fältet i den högra spolen?

Välj alternativ
åt vänster
åt höger
uppåt
nedåthjälp


bilder/magnet-spolar.gif
Strömbrytaren sluts och det bildas ett magnetfält i den högra spolen.
Vilken riktning får det inducerade magnetfältet som den vänstra spolen skapar?

Välj alternativ
åt vänster
åt höger
det skapas inget magnetfälthjälp


bilder/magnet-spolar.gif
Två spolar sitter på ett rör. Vilken riktning får strömmen i den vänstra kretsen just när strömbrytaren i den högra kretsen har slutits?
Svara med strömriktningen i ledaren mellan punkterna A och B.

Strömmen går åt
vänster
högerhjälp


bilder/spole-magnet-kraft.GIF
Då strömbrytaren sluts bildas ett magnetfält i spolen och en inducerad ström bildas i ringen ovanför spolen.
Den inducerade strömmen skapar ett magnetfält. De båda magnetfälten påverkar varandra.
Vilken riktning får den kraft som påverkar ringen?

Välj alternativ
uppåt
nedåt
ingen riktninghjälp


bilder/spole-lampa.GIF
Då strömbrytaren i figuren sluts börjar en ström att flyta i kretsen.
Vilken lampa A eller B börjar lysa först?
Resistansen i spolen kan försummas.

Välj alternativ
Båda börjar lysa samtidigt.
A börjar lysa först.
B börjar lysa först.
Ingen av lamporna börjar lysa.hjälp


bilder/spole-karna.GIF
Lampan i kretsen lyser svagt.
Vad händer när oket på järnkärnan tas bort?

Välj alternativ
Inget.
Lampan blixtrar till och lyser sedan starkt.
Lampan blixtrar till och lyser sedan som tidigare.
Lampan slocknar för att sedan lysa som tidigare.hjälp


Hur stort blir det magnetiska flödet Φ i en spole om flödestätheten B är 50 mT och spolens radie är 4 cm?

svar =
μWb (svara med 2 värdesiffror)

hjälp


bilder/magnetfalt-stanger.GIF
En metallstång ligger på två andra stänger och kan rulla fritt fram och tillbaka på dessa. De har avståndet 10.0 cm emellan sig. Ett magnetfält, B = 0.250T, finns vinkelrätt mot alla metallstängerna.
Hur stor kraft verkar på den rörliga stången från magnetfältet om strömmen 5.00 A går genom den rörliga stången?

svar =
mN

hjälp


bilder/magnetfalt-stanger.GIF
En rund metallstång vilar på två parallella metallstänger som befinner sig vinkelrätt mot ett magnetfält vars flödestäthet B = 0.10T. Avståndet mellan de parallella stängerna är 15 cm. Stången rullar på de parallella stängerna med hastigheten 1.0 m/s.

a) Vilken riktning rullar stången åt om bilden visar spänningens polaritet?
b) Hur stor spänning induceras mellan stängerna?

Stången rör sig åt...
höger
vänster
inte allsSpänningen =
mV (svara med 2 värdesiffror)

hjälp


En platt spole med diametern 1.0 m och 50 varv får snurra i det jordmagnetiska fältet där B = 50μT med 10 varv per sekund.
Hur stor blir den maximala inducerade spänningen i spolen?

svar =
mV (svara med 2 värdesiffror)

hjälp


bilder/stromvag.GIF
En apparat för att mäta magnetfälts storlek kan se ut enligt figuren.
Med en ström på 3.5A genom den 5.0 cm långa tråden i magnetfältet blir ändringen av vågens utslag 0.50 gram.
Hur starkt är magnetfältet?

svar =
mT (svara med 2 värdesiffror)

hjälp


bilder/induktion-spolar.GIF
En spole (svart) kopplas till en signalgenerator som genererar triangelformade vågor enligt bilden. En annan spole sitter utanpå den svarta spolen och är kopplad till en voltmeter.
Vilket påstående är sant?

Välj alternativ
Voltmetern visar en triangelformad spänning med samma frekvens som generatorn levererar.
Voltmetern visar en konstant spänning.
Voltmeter visar mycket korta spänningspulser då triangelvågen ändrar riktning.
Voltmetern visar en fyrkantformad spänning med samma frekvens som triangelspänningen.hjälp


En spole med 600 varv och tvärsnittsarean 16 cm² har längden 8 cm.
Hur stor är spolens induktans?

Induktansen =
mH (svara med 2 värdesiffror)

hjälp


En spole snurrar i ett homogent magnetfält. Den inducerade växelspänningen i spole beskrivs av formeln
u = 230 sin (300π t) Volt.

a) Bestäm växelspänningens toppvärde
b) Bestäm växelspänningens frekvens.

a) spänningen =
V
b) frekvensen =
Hz

hjälp


bilder/sinfunktion.GIF
Diagrammet visar en växelspänning. Bestäm med hjälp av diagrammet växelspänningens

a) frekvens
b) effektivvärde.

Frekvensen =
Hz
Effektivvärdet =
V (svara med 2 värdesiffror)

hjälp


bilder/fasforskjutning.gif
En spole är kopplad i serie med en resistor till en tongenerator. Bilden visar strömmen genom spolen och spänningen över spolen.

a) Vilken av kurvorna A eller B visar strömmen genom spolen?
b) Hur stor är fasförskjutningen uttryckt i radianer mellan kurvorna? (skriv π som pi)

svar a) =

svar b) =


hjälp


bilder/fasforskjutning2.gif
Bilden visar spänning och strömkurvor för en kondensator kopplad till en tongenerator.

a) Vilken av kurvorna A (röd) eller B (svart) är strömkurvan?
b) Vilken frekvens har spänningen?

a) Strömkurvan är...
A
Bsvar b) =
Hz

hjälp

Skriv ditt namn för utskriften:


© olleh.se