Övningar på vågor och partiklar

För att webbsidan ska kunna avgöra om svaret är rätt:
Skriv upphöjt till med ^. Skriv decimaltecken med punkt (.)
home

Börja gärna med att studera teoriavsnittet om Vågor - partiklar


Bestäm energin hos en foton med våglängden 589 nm.

Energin =
aJ (svara med 2 värdesiffror)

hjälp


En elektron har rörelseenergin 1 eV (elektronvolt).
Hur stor blir energin uttryckt i J?

Energin =
aJ (svara med 2 värdesiffror)

hjälp


En elektron accelereras av spänningen 200V.
Hur stor energi mätt i eV har elektronen fått?

Energin =
eV

hjälp


En foton med våglängden 440 nm träffar en metallyta och slår ut en elektron från ytan som får rörelseenergin Ek = 2.5eV.
Hur stort är utträdesarbetet uttryckt i eV för metallen?

Utträdesarbetet =
eV (svara med 2 värdesiffror)

hjälp


fotoeffekt.png
Om man belyser en metallyta med ljus av våglängden λ = 590 nm frigörs elektroner som har maximala rörelseenergin Ek = 0,50 eV.
Hur stort utträdesarbete krävs för att frigöra elektronerna?

Svar =
eV

hjälp


bilder/fotoeffekt.GIF
Diagrammet visar fotoelektronernas energi som funktion av det infallande ljusets frekvens vid ett experiment med fotoelektrisk effekt.

a) Bestäm med hjälp av diagrammet gränsfrekvensen för fotoeffekt.
b) Bestäm det utträdesarbete som behövs för att erhålla fotoelektroner.
(NP vt.98)

Gränsfrekvens =
THz
Utträdesarbete =
eV

hjälp


Nedanstående fem alternativ handlar om fotoelektrisk effekt.
Två av dem är korrekta. Vilka? (NP vt00)

Välj alternativ:
Ljus med en godtycklig våglängd kan frigöra en fotoelektron om intensiteten är tillräckligt stor.
De frigjorda elektronernas hastighet beror av ljusets frekvens.
De frigjorda elektronernas hastighet beror av ljusets intensitet.
Om ljuset har en sådan frekvens att det frigörs elektroner beror antalet frigjorda elektroner per tidsenhet av ljusets intensitet.
Om blått ljus förmår att frigöra elektroner kan även rött ljus göra det.hjälp


Komplettera nedanstående påstående med ord som du väljer från följande lista:
(NP vt00)

Ljus kan uppfattas som en ström av små energipaket som kallas ......
neutroner
neutriner
myoner
fotoner
kvarkar
leptoner
mesonerhjälp


Bestäm våglängden för en foton med frekvensen f = 3.0·1012Hz

svar =
μm

hjälp


Vilken våglängd har en foton med energin 1eV?Tips

Våglängden =
μm (svara med 3 värdesiffror)

hjälp


bilder/redhotrod.GIF
Antag att en glödande järnstång kan anses vara en absolut svart kropp.
För vilken våglängd är den spektrala emittansen maximal om järnstången har temperaturen 1500K?

Våglängden =
μm (svara med 2 värdesiffror)

hjälp


En foton med våglängden λ = 1200nm kolliderar med en fri elektron. Elektronen får efter kollisionen hastigheten 3·105m/s.
Hur står våglängd får fotonen efter kollisionen?

Fotonens våglängd efter =
nm (svara med 2 värdesiffror)

hjälp


En aluminiumplatta är elektriskt isolerad från omgivningen. Den belyses med fotoner vars energi är 9,6 eV. För aluminium gäller att utträdesarbetet är 4,2 eV för en elektron.

a) Bestäm fotonens frekvens
b) Bestäm elektronens rörelseenergi.
(NP vt05)

svar a) =
THz (svara med 2 värdesiffror)
svar b) =
eV

hjälp


Beräkna de Broglie-våglängden för en elektron med hastigheten 2.2·106 m/s.
(svara med 2 värdesiffror)

Våglängden =
nm

hjälp


Beräkna de Broglie-våglängden för en elektron med rörelseenergin E = 12 eV.
(svara med 2 värdesiffror)

Våglängden =
nm

hjälp

Skriv ditt namn för utskriften:

Välj nytt avsnitt uppe till höger
!
!!
© olleh.se 2012-05-15