Övningar i Statistik

För att webbsidan ska kunna avgöra om svaret är rätt:
Skriv upphöjt till med ^.
home


Beräkna medelvärde för följande värden:
12, 45, 34, 64, 23, 56, 75, 43

Medelvärdet är


hjälp


Beräkna medelvärdet av följande tal:
-23, -4, 0, 0, 5, 12, 17

Medelvärdet är


hjälp


Vid en undersökning av antal syskon i en klass fick man följande resultat:
0, 0, 0, 1, 1, 1, 1, 2, 2, 2, 3, 3, 4, 4, 5, 7.
Bestäm typvärdet av antal syskon.

Typvärdet är


hjälp


Antal syskon i en annan klass åskådliggörs i följande tabell:

Tabell över antal syskon
antal syskon 0 1 2 3 4 5
frekvens 3 5 4 3 2 3


a) Bestäm typvärde för antal syskon
b) Bestäm medianen för antal syskon

Typvärde är

Medianen är


hjälp


Medelvärdet av 5 tal är 27. Om man lägger till ett nytt tal blir medelvärdet 28.
Vilket tal lade man till?

Man lade till talet


hjälp


Medelvärdet av 10 tal är 25. Man tar bort ett av talen och lägger till 15. Då blir medelvärdet 26.
Vilket tal tog man bort?

Man tog bort talet


hjälp


Vid en undersökning av åldersfördelningen på 3 arbetsplatser fick man följande resultat.

A: 18, 19, 20, 20, 21, 22, 34, 35
B: 20, 21, 23, 26, 35, 35, 36, 38, 41, 50
C: 38, 39, 40, 40, 53, 54, 54, 56, 58

Vilken arbetsplats har den största variationsbredden och hur stor är den?
(NP 2005)

Variationsbredden är störst i företag

Variationsbredden är
år

hjälp


Medelåldern på de anställda på en firma var 34 år. Sixten som var 65 år gick i pension och Ola 25 år anställdes istället. Medelåldern på firmans anställda blev då 30 år.
Hur många anställda hade firman?

Firman hade
anställda

hjälp


Bestäm medianen till följande tal.
23, 53, 63, 25, 12, 75

Medianen är


hjälp


De anställda på en firma hade medianåldern = 40 år. En person slutade och då höjdes medianåldern med 5 år.
Var den som slutade yngre eller äldre än medianåldern?

Den som slutade var
än medianåldern

hjälp


I april 2003 röstade medborgarna i Ungern om medlemskap i EU. Vid sammanräkningen av rösterna visade det sig att 84 % röstade Ja till medlemskap i EU samt att 45 % av de röstberättigade deltog i valet.
Undersök mellan vilka procenttal andelen Ja-röster skulle kunna ligga om samtliga röstberättigade hade deltagit i valet. (Svara i hela %)
(NP 2005)

Lägsta andelen Ja-röster är
%
Högsta andelen Ja-röster är
%

hjälp


När Stinas lärare meddelar klassens resultat på ett prov i matematik skriver läraren på tavlan:
Maximal poäng: 40p
Medelvärde: 25p
Median: 21p
Antal elever som deltog: 29


Stina har 25 poäng på provet. Hon påstår att antalet klasskamrater som har bättre resultat på provet än hon har är lika många som antalet klasskamrater som har sämre resultat än vad hon har.
Avgör om Stinas påstående är sant eller falskt.
(NP 2002)

Påståendet är


hjälp


bilder/stolpdiagrem.jpg
Diagrammet visar antal frånvarande elever i en klass under några dagar.
a) Beräkna medelvärdet på antal frånvarande elever per dag. (svara med 2 värdesiffror)
b) Beräkna medianen på antal frånvarande elever per dag.

medelvärdet är

medianen


hjälp


bilder/stolpdiagram.JPG
Bestäm
a) medelvärde
b) variationsbredd.

Medelvärde =

Variationsbredd =


hjälp


bilder/boxplot1.GIF
Bilden visar ett lådagram. Bestäm
a) nedre kvartilen
b) största värdet.

Nedre kvartilen =

Största värdet =


hjälp


bilder/boxplot1.GIF
Bilden visar ett lådagram. Bestäm
a) kvartilavstånd
b) median.

Kvartilavstånd =

Median =


hjälp

Skriv ditt namn för utskriften:


© olleh.se