Uppgifter på Rörelsemängd

För att webbsidan ska kunna avgöra om svaret är rätt:
Skriv upphöjt till med ^.
home

Börja gärna med att studera teoriavsnittet om rörelsemängd


vagnar.jpg
En vagn med massan 1,0 kg och hastigheten 5,0 m/s kolliderar elastiskt med en likadan vagn med hastigheten 0 m/s.
Vad händer?

Välj alternativ
Båda vagnarna fortsätter med hastigheten 2,5 m/s.
Den stillastående vagnen fortsätter med hastigheten 5,0 m/s och den första vagnen stannar.
Den första vagnen åker tillbaka med hastigheten 2,5 m/s och den andra vagnen fortsätter med hastigheten 2,5 m/s.hjälp


En lättrörlig vagn med massan m = 2.5 kg och hastigheten v = .0 m/s kolliderar oelastiskt med en dubbelt så tung stillastående vagn. Vagnarna fastnar i varandra vid kollisionen.
Vilken hastighet har de båda vagnarna efter kollisionen?

Hastigheten =
m/s (svara med 2 värdesiffror)

hjälp


vagnar.jpg
En vagn med massan m = 2.0 kg och hastigheten v = 2,0 m/s kolliderar oelastiskt med en likadan vagn som står stilla. Vagnarna fastnar i varandra vid sammanstötningen.
Vilken hastighet får de båda vagnarna? (svara med 1 decimal)

hastigheten =
m/s

hjälp


Om den vänstra vagnen i bilden ovanför har hastigheten +2.0 m/s, massan 2.0 kg och den andra vagnen har hastigheten -4.0 m/s, hur stor massa måste då den högra vagnen ha för att de båda vagnarna efter en oelastisk kollision ska få hastigheten +1.0 m/s?

massan =
kg

hjälp


vagnar.jpg
Vid en kollision mellan en vagn med massan 15 kg och en annan vagn med massan 20 kg uppstod en kraft på 100 N som verkade i 0.1 sekund.
Hur stor rörelsemängd överfördes från den ena vagnen till den andra?

rörelsemängd som överfördes:
Ns

hjälp


pistol.jpg
Vid skjutning med en pistol som väger 800 gram, brinner krut upp i patronen och det bildas ett stort tryck som knuffar ut kulan. Tryckkraften verkar hela tiden som kulan befinner sig i pipan. Tryckkraften är 800 N och verkar under 0.0005 s.
a) Hur stor blir kulans hastighet om den väger 1 gram?
b) Vilken rekylhastighet får pistolen?

hastigheten blir
m/s
rekylhastigheten blir
m/s

hjälp


f-tdiagram.jpg
vagnmedkraft.jpg
En vagn som väger 2.0 kg står still på ett horisontellt underlag. Den utsätt för en kraft i horisontell riktning enligt grafen.
Bestäm vagnens hastighet efter 6 sekunder.

Vagnens hastighet =
m/s

hjälp


skottlera.jpg
För att bestämma hastigheten på en luftpistolkula skjuter man ett skott mot en lerklump. Kulan väger 2,5 gram och lerklumpen 437 gram. Efter skottet har kulan fastnat i lerklumpen som fått hastigheten 0,50 m/s.
Hur stor hastighet hade kulan?

kulans hastighet =
m/s

hjälp


vagnarmedfjäder.jpg
Två lättrullande vagnar är hopkopplade med ett rep. Mellan dem finns en hoptryckt fjäder som trycker på vagnarna. Fjädern är hoptryckt 2.0 cm. Vagnarna väger vardera 2.0 kg och fjädern trycker med kraften 10.0 N. Plötsligt brister repet och vagnarna skjuts isär.
Vilken fart får vagnarna sedan repet brustit? ( svara med 2 värdesiffror.)

farten blir
m/s

hjälp


vagnarmedfjader.jpg
Två vagnar med en spänd fjäder emellan sitter ihop med ett snöre. Den ena vagnen väger 1.0 kg och den andra vagnen väger 2.0 kg. Fjädern är hoptryckt 5.0 cm och har fjäderkonstanten k = 200.0 N/m (Hookes lag: F = k·x där x är längdändring och k fjäderkonstant)
Beräkna vagnarnas farter. (svara med 2 värdesiffror)

tyngre vagnens fart är
m/s
lättare vagnens fart är
m/s

hjälp


Två föremål stöter ihop och fastnar i varandra utan att några yttre krafter verkar på dem. Av nedanstående alternativ är två korrekta. Vilka?

Välj alternativ:
Rörelseenergin bevaras och rörelsemängden minskar.
Rörelsemängden bevaras.
Rörelseenergin bevaras.
Rörelsemängden bevaras och rörelseenergin ökar.
Rörelsemängden bevaras och rörelseenergin minskar.hjälp


bilder/trevagnar.jpg
En järnvägsvagn med massan m = 12000 kg har hastigheten .0 m/s då den kolliderar med 2 likadana stillastående vagnar. Vid kollisionen fastnar vagnarna i varandra.
Vilken hastighet får de sammanhängande vagnarna efter kollisionen?

Hastigheten blir
m/s (svara med 2 värdesiffror)

hjälp


En kropp med massan 4.0 kg och farten 5.0 m/s kolliderar oelastiskt med en stillastående kropp med massan 16 kg.
Hur stor del av rörelseenergin går förlorad i kollisionen?

svar =
%

hjälp


bilder/vagnar-two.GIF
En vagn med massan m1 = 1.0 kg har hastigheten v1 = 4.0 m/s och kolliderar med en annan vagn med massan m2 = 3.0 kg och som står stilla (v2 = 0.0 m/s). Vagnarna kolliderar fullständigt elastiskt med varandra.
Vilken hastighet får den andra vagnen efter kollisionen?

Hastigheten =
m/s

hjälp

Skriv ditt namn för utskriften:


© olleh.se